آیا ارز دیجیتال در کنترل نرخ ارز تاثیر دارد؟+

آیا ارز دیجیتال در کنترل نرخ ارز تاثیر دارد؟