اولین ارز دیجیتال بومی در ارومیه+

اولین ارز دیجیتال بومی در ارومیه