آیا ارز E2C کلاهبرداری است؟+

آیا ارز E2C کلاهبرداری است؟