ایران برای دورزدن تحریم ها از ارز دیجیتال استفاده می کند!

یکی از سازمان های دولتی آمریکا با نام FinCEN، طی گزارشی به موسسات مالی آمریکایی هشدار…