توسعه زنجیره بلوکی در هند و استفاده از آن در انرژی خورشیدی

زنجیره بلوکی در هند بسیار توسعه پیدا کرده است. ایالت اوتار پرادش (Uttar Pradesh) درنظر دارد…