زی کش چیست؟ و آیا قابل استخراج است؟+

زی کش چیست؟ و آیا قابل استخراج است؟