عرضه اولیه صرافی یا IEO چیست و چه تفاوتی با ICO دارد؟+

عرضه اولیه صرافی یا IEO چیست و چه تفاوتی با ICO دارد؟