شکست ارز دیجیتال فیسبوک و افزایش مخالفین لیبرا

به گفته‌ی رئیس‌جمهور سوئیس، درحال حاضر استیبل کوین لیبرا مورد پذیرش قانون‌گذاران نیست. و برای پذیرش…