همکاری مایکروسافت و انجین به رشد عجیب ENJ منجر شد!

بعد از اعلام همکاری مایکروسافت و انجین، توکن انجین 60 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. همچنین،…