مدیرعامل کاردانو استعفا داد+

مدیرعامل کاردانو استعفا داد