فیسبوک به دنبال شریک برای راه اندازی Globalcoin+

فیسبوک به دنبال شریک برای راه اندازی Globalcoin